Denbighshire Council’s Five Year Plan Given The Green Light

Denbighshire County Council has formally approved its Corporate Plan for the next five years and sets out what it wants to achieve for the benefits of local residents and communities.

At a Full Council meeting held in Ruthin this week, councillors formally approved the Corporate Plan 2022-2027. The following themes have been adopted:

Theme 1: A Denbighshire of quality housing that meets people’s needs.  Ensure sufficient good quality housing is available, meeting the needs of all Denbighshire residents.

Theme 2: A prosperous Denbighshire. Support economic recovery, capitalising on opportunities to enable residents to access decent employment and income. We want to use economic growth as a driver to reduce inequality and poverty.

Theme 3: A healthier and happier, caring Denbighshire. Promote the safety, resilience and well-being of people of all ages, using strong community networks that enable people to live safely, happily, independently, and receive support when needed

Theme 4: A learning and growing Denbighshire. Support the provision of quality learning and training that enables people of all ages to fulfil their potential, both personally and professionally

Theme 5: A better connected Denbighshire.  Denbighshire will be a place of thriving, cohesive and connected communities. This will mean having good road infrastructure and transport links, better digital connectivity, and social infrastructure to support personal and community well-being

Theme 6: A greener Denbighshire. Become a Net Zero Carbon organisation by 2030, and enhance, preserve and improve our natural assets to support biodiversity. We must also mitigate and work with communities to cope with the impacts of climate change.

Theme 7: A fairer, safe, and more equal Denbighshire. Address deprivation faced by our communities, reducing inequality, and promoting diversity and community cohesion.

Theme 8: A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language. Be a county where Welsh is a living, thriving language. The county will also maximise its rich cultural heritage and natural assets to support economic prosperity, skills development, and community cohesion.

Theme 9: A well-run, high performing council. To be a council that is fair, transparent, performs well, represents value for money, and gives consistently good customer service. The council wants to be creative, brave, ambitious, outward-looking, and an excellent employer, backed by strong governance and assurance.

Denbighshire County Council
Denbighshire County Council has agreed to focus on tackling the climate emergency

Denbighshire ‘One Council’ Plan

Councillor Julie Matthews, Cabinet Lead Member for Corporate Strategy, Policy and Equalities, said: “The Plan is underpinned by our desire to work as ‘One Council’, where our diverse services are working together towards shared goals more effectively.

“We will provide a focus on preventative actions that protect people from harm and address the challenges that our communities face, such as the accepted Climate Emergency, ensuring sustainable economic growth, promoting well-being, and quality of life. We want to work with our residents, businesses, partners, and stakeholders to help shape the services we provide and the way in which we provide them.

“Our ambitions here go beyond the term of this five-year plan. We can’t achieve all that we want alone, so where we can we will work collaboratively with our communities and partners. We aim to integrate our ambitions with national and regional objectives to bring greater and lasting benefits for the county in the longer term. We continually review our performance, to check our progress, identify any areas where we may be off-track, and take action to make sure we achieve our goals.”

A copy of the Corporate Plan can be found at:  www.denbighshire.gov.uk/corporate-plan

Cynllun pum mlynedd y Cyngor yn cael ei gymeradwyo

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo Cynllun Corfforaethol ar gyfer y pum mlynedd nesaf ac mae’n nodi’r hyn y mae am ei gyflawni er budd trigolion a chymunedau lleol.

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd yn Rhuthun yr wythnos hon, cymeradwyodd cynghorwyr y Cynllun Corfforaethol 2022-2027 yn ffurfiol. Mae’r themâu canlynol wedi’u mabwysiadu:

Thema 1: Tai o ansawdd yn Sir Ddinbych sydd yn bodloni anghenion pobl: Sicrhau bod digon o dai o ansawdd da ar gael, gan ddiwallu anghenion holl drigolion Sir Ddinbych.

Thema 2: Sir Ddinbych ffyniannus. Cefnogi adferiad economaidd, gan fanteisio ar gyfleoedd i alluogi trigolion i gael mynediad at gyflogaeth ac incwm teilwng. Rydym am ddefnyddio twf economaidd fel sbardun i leihau anghydraddoldeb a thlodi.

Thema 3: Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalus. Hyrwyddo diogelwch, gwytnwch a llesiant pobl o bob oed, gan ddefnyddio rhwydweithiau cymunedol cryf sy’n galluogi pobl i fyw’n ddiogel, yn hapus, yn annibynnol, a chael cymorth pan fo angen.

Thema 4: Sir Ddinbych sy’n dysgu a thyfu. Cefnogi darpariaeth dysgu a hyfforddiant o safon sy’n galluogi pobl o bob oed i gyflawni eu potensial, yn bersonol ac yn broffesiynol

Thema 5: Sir Ddinbych sydd wedi’i chysylltu’n well. Bydd Sir Ddinbych yn lle o gymunedau ffyniannus, cydlynol a chysylltiedig. Bydd hyn yn golygu cael seilwaith ffyrdd a chysylltiadau trafnidiaeth dda, well cysylltedd digidol, a seilwaith cymdeithasol i gefnogi llesiant personol a chymunedol.

Thema 6: Sir Ddinbych mwy gwyrdd. Dod yn sefydliad Di-Garbon Net erbyn 2030, a gwella, cadw a gwella ein hasedau naturiol i gefnogi bioamrywiaeth. Rhaid inni hefyd liniaru a gweithio gyda chymunedau i ymdopi ag effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Thema 7: Sir Ddinbych mwy teg, diogel a chyfartal.  Mynd i’r afael ag amddifadedd a wynebir gan ein cymunedau, gan leihau anghydraddoldeb, a hyrwyddo amrywiaeth a chydlyniant cymunedol.

Thema 8: Sir Ddinbych â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Bod yn sir lle mae’r Gymraeg yn iaith fyw, ffyniannus. Bydd y sir hefyd yn gwneud y mwyaf o’i threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a’i hasedau naturiol i gefnogi ffyniant economaidd, datblygu sgiliau a chydlyniant cymunedol.

Thema 9: Cyngor sy’n cael ei gynnal yn dda ac sy’n uchel ei berfformiad: Cyngor sy’n deg, yn dryloyw, yn perfformio’n dda, yn cynrychioli gwerth am arian, ac yn rhoi gwasanaeth cwsmeriaid cyson dda. Mae’r cyngor am fod yn greadigol, yn ddewr, yn uchelgeisiol, yn allblyg, ac yn gyflogwr rhagorol, gyda chefnogaeth llywodraethu cryf a sicrwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Strategaeth Gorfforaethol, Polisi a Chydraddoldeb: “Mae’r Cynllun wedi’i ategu gan ein dymuniad i weithio fel ‘Un Cyngor’, lle mae ein gwasanaethau amrywiol yn gweithio gyda’i gilydd tuag at nodau cyffredin yn fwy effeithiol.

“Byddwn yn canolbwyntio ar gamau ataliol sy’n amddiffyn pobl rhag niwed ac yn mynd i’r afael â’r heriau y mae ein cymunedau’n eu hwynebu, megis yr Argyfwng Hinsawdd, gan sicrhau twf economaidd cynaliadwy, hyrwyddo llesiant, ac ansawdd bywyd. Rydyn ni eisiau gweithio gyda’n trigolion, busnesau, partneriaid a rhanddeiliaid i helpu i siapio’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu a’r ffordd rydyn ni’n eu darparu.

“Mae ein huchelgeisiau yma yn mynd y tu hwnt i dymor y cynllun pum mlynedd hwn. Ni allwn gyflawni popeth yr ydym ei eisiau ar ein pen ein hunain, felly lle y gallwn, byddwn yn cydweithio â’n cymunedau a’n partneriaid. Ein nod yw integreiddio ein huchelgeisiau ag amcanion cenedlaethol a rhanbarthol i ddod â manteision mwy a pharhaol i’r sir yn y tymor hwy. Rydym yn adolygu ein perfformiad yn barhaus, er mwyn gwirio ein cynnydd, nodi unrhyw feysydd lle na allwn fod ar y trywydd iawn, a chymryd camau i sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau.

Mae copi o’r Cynllun Corfforaethol ar gael yn: www.sirddinbych.gov.uk/cynllun-corfforaethol.

Share

Related Topics

Latest

Social Media

Never miss an issue by subcribing to our newsletter!

Receive our latest insights and all future journals as soon as they are published and get invited to our exclusive events and webinars.

Newsletter Signups
?
?

We respect your privacy and will not share your email address with any third party. Your personal data will be collected and handled in accordance with our Privacy Policy.

Never miss an issue by subcribing to our newsletter!

Receive our latest insights and all future journals as soon as they are published and get invited to our exclusive events and webinars.

Newsletter Signups
?
?

We respect your privacy and will not share your email address with any third party. Your personal data will be collected and handled in accordance with our Privacy Policy.

Newsletter Signup

Receive our latest insights as soon as they are published and get invited to our exclusive events and webinars.

Newsletter Signups
?
?

We respect your privacy and will not share your email address with any third party. Your personal data will be collected and handled in accordance with our Privacy Policy.